Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

  1. Riet de Wit ofwel WebsiteCoach: eenmanszaak van Riet de Wit, gevestigd te Maastricht (6211 JR) aan de Begijnenstraat 1C, gebruiker van deze algemene voorwaarden;
  2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WebsiteCoach wordt gesloten;
  3. Opdrachtnemer: WebsiteCoach;
  4. Producten en diensten van WebsiteCoach: de door WebsiteCoach te exploiteren producten en diensten, waaronder de productie, plaatsing en huur van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten, zoals logo en huisstijl ontwerp, grafisch ontwerp en drukwerk;
  5. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van WebsiteCoach. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen;
  6. Onderhoud van een website: het bijhouden en installeren van upgrades van WordPress en plugins;
  7. Hosting: de activiteiten van WebsiteCoach in haar hoedanigheid van reseller om een website via het internet toegankelijk te laten maken.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door WebsiteCoach gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door WebsiteCoach verrichtte handelingen, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

2.2. Algemene voorwaarden of eventuele inkoop- en andere voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WebsiteCoach niet bindend en niet van toepassing.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WebsiteCoach, indien WebsiteCoach voor de uitvoering van die overeenkomsten derden inschakelt.

2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WebsiteCoach en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5. Deze versie van Algemene Voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.

2.6. WebsiteCoach is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van WebsiteCoach. Indien de opdrachtgever wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

2.7. Indien WebsiteCoach niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WebsiteCoach in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes, totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten

3.1. Alle door WebsiteCoach gedane offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door WebsiteCoach is vermeld.

3.2. Een offerte gedaan door WebsiteCoach heeft een geldigheidsduur van 1 maand na afgiftedatum, tenzij anders vermeld.

3.3. Een offerte wordt uitsluitend bindend, indien ontvangen opdrachten schriftelijk bevestigd zijn door opdrachtgever.

3.4. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering. Bij overschrijding daarvan kunnen daaraan geen rechten of vorderingen worden ontleend.

3.5 Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaamextensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam dan wel extensie uitgeeft, dient opdrachtgever aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan WebsiteCoach het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van opdrachtgever ongedaan te maken, dan wel de registratieprocedure op te schorten.

3.6. Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen door opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen WebsiteCoach kan instemmen, en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

3.7. Wijziging van de overeenkomst, uitbreiding en inkrimping inbegrepen, is tot stand gekomen zodra deze wijziging schriftelijk door WebsiteCoach aan opdrachtgever is bevestigd.

3.8. Indien een vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen zal WebsiteCoach daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dat honorarium of die prijs tot gevolg heeft.

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen

4.1. Alle op de website van WebsiteCoach genoemde prijzen alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

4.2. Na ondertekening van een offerte krijgt deze offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen en bouwen van een website en/of het onderhouden van de website (onderhoudsabonnement) en/of afgesproken werkzaamheden aan de website (strippenkaart) gesloten tussen opdrachtgever en WebsiteCoach en is opdrachtgever verplicht tot betaling.

4.3. Indien nodig komt de website op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken en aangepast kunnen worden. De kosten van deze tijdelijke ontwikkelruimte worden vanaf 6 maanden doorberekend aan opdrachtgever. Hiervoor wordt een hostingvergoeding per 6 maanden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

4.4. Nadat de overeenkomst is gesloten voor het bouwen van een website voldoet opdrachtgever 20% van het overeengekomen bedrag. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de aanbetaling. 
Het resterende bedrag voor het bouwen van de website wordt voldaan na akkoord van opdrachtgever met het verrichtte werk, doch vóór oplevering van het eindproduct. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

4.5. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website door WebsiteCoach niet meer kosteloos uitgevoerd, tenzij anders is afgesproken.

4.6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door WebsiteCoach aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4.7. Tenzij anders overeengekomen, gebeurt facturering van onderhoudsabonnementen per jaar of per maand.
Tenzij anders overeengekomen, gebeurt aankoop van Strippenkaarten en aankoop van online trainingen via directe bestelling en betaling op de website van WebsiteCoach.

4.8. Verrekening door opdrachtgever met een openstaande vordering op WebsiteCoach wordt hierbij uitgesloten.

4.9. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. 
Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is WebsiteCoach gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag de wettelijke rente aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien WebsiteCoach moet overgaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen, dan is opdrachtgever gehouden tot betaling van (buiten)gerechtelijke kosten.

4.10. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever zijn bezwaren binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk aan WebsiteCoach kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal WebsiteCoach een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

4.11. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst zijn gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het op dat moment geldende uurtarief van WebsiteCoach gefactureerd, of worden gewerkte uren/minuten in mindering gebracht op een door opdrachtgever aangekochte Strippenkaart.

4.12. WebsiteCoach heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van WebsiteCoach. Indien opdrachtgever de prijswijzigingen niet wenst te accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1. WebsiteCoach zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. WebsiteCoach is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen na overleg met opdrachtgever. De kosten hiervan worden aan opdrachtgever doorberekend. WebsiteCoach is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van die derden.

5.3. WebsiteCoach spant zich in om eventueel gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn niet door WebsiteCoach kan worden aangehouden, zal WebsiteCoach opdrachtgever daarvan in kennis stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat opdrachtgever daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan.

5.4. WebsiteCoach garandeert niet dat de door haar ontwikkelde website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Er geldt derhalve geen garantie.

5.5. WebsiteCoach is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website noch voor back-ups van de website, tenzij er een onderhoudsabonnement tussen partijen geldt.

5.6. WebsiteCoach mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

5.7. WebsiteCoach maakt bij de levering van haar diensten gebruik van diensten en/of producten van derden. Hierop kan WebsiteCoach weinig of geen invloed uitoefenen. Wel worden er afspraken met derden gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens, zie hiervoor ook het PrivacyStatement. WebsiteCoach kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomende uit gebeurtenissen bij een server behorende partij, domeinnaamregistrant of andere derde.

5.8. WebsiteCoach heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 6 Verplichtingen van opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanleveren van alle gegevens en/of materialen, waarvan WebsiteCoach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Opdrachtgever verplicht zich ertoe bij aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan WebsiteCoach zijn verstrekt, heeft WebsiteCoach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten op grond van haar uurtarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als WebsiteCoach de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het (in)directe gevolg is van onjuiste teksten op de website, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van WebsiteCoach.

6.3. Indien opdrachtgever in gebreke komt/is in de deugdelijke nakoming van de overeenkomst en de daarmee samenhangende verplichtingen jegens WebsiteCoach, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van WebsiteCoach.

Artikel 7 Contractduur en beëindiging

7.1. Onderhoudsabonnementen met een looptijd van 1 jaar worden aan het einde van de looptijd met schriftelijke toestemming door opdrachtgever verlengd met de tussen partijen overeengekomen looptijd.
Indien schriftelijke toestemming ontbreekt en opdrachtgever het onderhoudsabonnement ook niet heeft opgezegd wordt het jaarlijks abonnement stilzwijgend voor de duur van 1 jaar verlengd. Onderhoudsabonnementen met een looptijd van 1 jaar zijn na het eerste jaar maandelijks opzegbaar.
Onderhoudsabonnementen met een looptijd van 1 maand worden aan het einde van de looptijd stilzwijgend voor de duur van 1 maand verlengd. Onderhoudsabonnementen met een looptijd van 1 maand zijn maandelijks opzegbaar.

7.2. Domeinnamen en hosting kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Strippenkaarten vervallen 1 jaar na aanschaf, inclusief de eventuele ongebruikte tijd. Online trainingen blijven na aanschaf life-time toegankelijk, dat wil zeggen zolang als de online training bestaat.

7.3. Onderhoudsabonnementen, domeinnamen en hosting kunnen tegen het einde van de looptijd schriftelijk door opdrachtgever worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 10 weken. WebsiteCoach vermeldt daarbij dat met inachtneming van artikel 7:413 BW, artikel 7:408 lid 1 BW expliciet wordt uitgesloten. Echter, ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na afloop van de eerste overeengekomen looptijd te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

7.4. WebsiteCoach kan een overeenkomst met opdrachtgever direct beëindigen wanneer opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WebsiteCoach gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings)voorwaarden.

7.5. WebsiteCoach heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens WebsiteCoach en derden niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WebsiteCoach zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van WebsiteCoach kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

7.6.WebsiteCoach heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling of de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

7.7. WebsiteCoach heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

  • opdrachtgever informatie en/of bestanden verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of de netiquette;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om zogenaamde adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers geplaatst zijn.

Artikel 8 Levering en levertijd

8.1. Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht én aanlevering van alle benodigde gegevens, documenten en/of materiaal of op een later tussen partijen af te spreken tijdstip.

8.2. indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van WebsiteCoach zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

8.3. Opdrachtgever ontvangt een concept van de website vóór de definitieve oplevering, indien sprake is van een uniek ontwerp door WebsiteCoach.

Artikel 9 Reclamering

9.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na definitieve oplevering schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) te reclameren door middel van een aangetekende brief, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens WebsiteCoach vervalt.

9.2. Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) te geschieden door middel van een aangetekende brief, binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak jegens WebsiteCoach.

9.3. Indien reclamering gegrond is worden de geleverde producten en/of diensten na onderling overleg aangepast, vervangen of vergoed.

9.4. Reclamering schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 10 Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan WebsiteCoach niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend begrepen storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en uitval van hardware of apparatuur.

10.2. WebsiteCoach kan niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst worden gehouden indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. 
Indien de overmacht naar het oordeel van WebsiteCoach van tijdelijke aard zal zijn, heeft WebsiteCoach het recht de uitvoering van de overeenkomst als zodanig op te schorten, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

10.3. Opdrachtgever heeft in geval van overmacht geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van WebsiteCoach en vrijwaring

11.1. WebsiteCoach en door haar ingeschakelde derden werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door WebsiteCoach en door haar ingeschakelde derden geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WebsiteCoach.

11.2. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst blijft de aansprakelijkheid van WebsiteCoach te allen tijden beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor de (deel)opdracht overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting.

11.3. WebsiteCoach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WebsiteCoach is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.4. WebsiteCoach is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie van opdrachtgever. Dit geldt voor alle door WebsiteCoach gehoste en geleverde diensten.

11.5. WebsiteCoach maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. WebsiteCoach is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij hostingproviders, domeinnaamregistrant of anderen waarop WebsiteCoach geen invloed kan uitoefenen.

11.6. WebsiteCoach is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders, een domeinnaamregistrant of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door WebsiteCoach doorgevoerd.

11.7. WebsiteCoach is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

11.8. Opdrachtgever vrijwaart WebsiteCoach respectievelijk stelt WebsiteCoach schadeloos voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van WebsiteCoach. Indien WebsiteCoach uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden WebsiteCoach zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WebsiteCoach, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WebsiteCoach en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

11.9. WebsiteCoach dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming schriftelijk binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de schade of na ontdekking van de schade in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WebsiteCoach in staat is adequaat te reageren.

11.10. Een aanspraak op eventuele schadevergoeding van opdrachtgever vervalt in ieder geval 12 maanden nadat opdrachtgever bekend is geworden met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van WebsiteCoach voor die schade.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendomsrecht

12.1. Alle intellectuele eigendommen van de door WebsiteCoach of andere in opdracht van WebsiteCoach ontworpen en/of ontwikkelde ontwerpen, plugins, scripts, themes, templates, programma’s, logo’s, huisstijlen en unieke ontwerpen gebruikt in en/of bij het tot stand komen en/of aanpassen van de website blijven eigendom van WebsiteCoach en/of derden.

12.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom voor de duur van de overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

12.3. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart WebsiteCoach van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die WebsiteCoach sluit met haar opdrachtgever.

12.4. Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van WebsiteCoach geen veranderingen aanbrengen in de door WebsiteCoach of andere in opdracht van WebsiteCoach ontworpen en/of ontwikkelde ontwerpen, plugins, scripts, themes, templates, programma’s, logo’s, huisstijlen en unieke ontwerpen. WebsiteCoach dient als eerste in staat te worden gesteld een door opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de door WebsiteCoach gehanteerde tarieven.

Artikel 13 Privacybepalingen

13.1. De persoons- en/of bedrijfsgegevens van opdrachtgever worden door WebsiteCoach gebruikt om de aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor eigen administratieve doeleinden. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.

13.2. De persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal van opdrachtgever blijven vertrouwelijk, behoudens een wettelijke of maatschappelijke plicht tot openbaarmaking opgelegd door een daartoe bevoegd overheidsorgaan. WebsiteCoach verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.
Zie ook het Privacy Statement.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1. Op alle offertes, aanbiedingen van WebsiteCoach en overeenkomsten tussen WebsiteCoach en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen tussen partijen, waarvoor in onderling overleg geen oplossing kan worden bereikt, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, tenzij de wet een andere rechtbank voorschrijft.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie. Laatste wijziging mei 2018. 


Download als PDF: Algemene Voorwaarden WebsiteCoach mei 2018