Privacy verklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Riet de Wit – WebsiteCoach geleverde producten en diensten.

Riet de Wit – WebsiteCoach, gevestigd in Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Riet de Wit – WebsiteCoach (verder te noemen Ik/mij) verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Gegevens die ik van je nodig heb of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door mij worden verwerkt, zijn:

 • Voorletters/voornaam, en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Ik verwerk geen ‘bijzondere persoonsgegevens’

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Waarom ik gegevens nodig heb

Wanneer je een overeenkomst hebt met mij, dan wil ik je goed van dienst kunnen zijn.
Ik gebruik je gegevens om:

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit WebsiteCoach. Bijvoorbeeld om je via mijn nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit die voor jou interessant kan zijn. Wil je niet benaderd worden via mijn nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven/unsubscribe’ te klikken.
 • De webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, en voor de webhosting heb ik gekozen voor ManagedWPhosting. Persoonsgegevens die jij na aankoop van een online training, of na aanmelding voor een gratis online training, aan mij beschikbaar stelt worden met deze partij gedeeld. ManagedWPhosting heeft toegang tot je gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. ManagedWPhosting is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lees hier hun privacyverklaring.
 • Om betalingen af te kunnen handelen gebruik ik Mollie als Payment Service Provider. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Ook Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Zie hun privacyverklaring.
 • Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik sinds 1 april 2018 gebruik van MoneyBird. Ik deel je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Zie de privacyverklaring Mollie.
  Tot en met 31 maart 2018 gebruikte ik Factuursturen. Ook zij houden zich aan de nieuwe wet AVG. Lees hier hun privacyverklaring.

Ik mag jouw gegevens voor een ander doel – dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren – alleen maar gebruiken, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens ben ik gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en ik hou de ontwikkelingen daarin bij. Daarom kan de tekst in dit privacy statement wijzigen om ze aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals is vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang ik gegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Mijn website gebruikt cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

 • De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.
 • Ook gebruikt mijn website tracking-cookies van Google Analytics, om te leren en verbeteren hoe bezoekers door mijn website navigeren. Hiervoor heb ik een verwerkersovereenkomst met Google gesloten waarin is vastgelegd dat jouw IP adres geanonimiseerd wordt, waardoor het niet te herleiden is naar jou persoonlijk. Verder is vastgelegd dat ik geen persoonlijke gegevens deel met Google en maak ik ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat – lees hier hoe. Daarnaast kun je ook alle informatie verwijderen die eerder werd opgeslagen, via de instellingen van je browser.

Beveiliging

Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Om deze te beveiligen en beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen.
Iedere persoon die bij mij toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval ik gebruik maakt van de diensten van derden, zal ik in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.
Mocht jij de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@website-coach.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Je privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal ik jou hierover binnen 10 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@website-coach.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met mij opnemen, via info@website-coach.nl

Dit privacy statement is opgesteld op 11 mei 2018